Co je potápění

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Chcete se potápět, a nevíte jak na to? Pak právě vám mohou přijít vhod informace o tom, co zájemcům o rekreační potápění s dýchacím přístrojem nabízí výcvikový systém CMAS/SPČR prostřednictvím kvalifikovaných instruktorů. Obecné a stručné seznámení s naším výcvikovým systémem najdete na tomto webu také v článcích "Co je potápění" a "Začínáme s potápěním".
Je potápění nebezpečné? Na rovinu - potápění je potenciálně nebezpečná činnost, protože pobyt pod vodou se odehrává v člověku nepřirozeném prostředí, které přináší četná omezení, spojená s působením fyzikálních zákonů ovlivňujících lidský organizmus i psychiku. Míru rizika však lze vhodnými prostředky upravit na přijatelnou úroveň. Těmito prostředky jsou absolvování potápěčského výcviku v odpovídající kvalitě a rozsahu, striktní dodržování bezpečnostních pravidel a odpovědné získávání zkušeností.
Potápění není adrenalinový sport: Pro zanícené příznivce dobrodružných zážitků sice tyto řádky mohou znamenat zklamání, ale nedá se nic dělat - veškeré potápění je vždy zapotřebí pečlivě a odpovědně plánovat s ohledem na základní kritérium, a tím je zcela jednoznačně bezpečnost.

Bude získaná kvalifikace platit i v cizině? Ano, potápěčské kvalifikace CMAS jsou mezinárodně platné, jedná se o celosvětově uznávaný výcvikový systém.

Jak se přihlásit? Můžete využít např. nabídku "Vyberte si instruktora" na těchto webových stránkách, kde získáte kontakt na některého z našich instruktorů v místě vašeho bydliště či působiště nebo jejich blízkosti, případně využít doporučení někoho, kdo už výcvik absolvoval v konkrétní potápěčské škole nebo klubu.

Ponor na zkoušku
Chtěli byste to zkusit, ale zároveň si nejste jistí, jestli se vám potápění s přístrojem na zádech bude opravdu líbit? Rozhodování vám může usnadnit ponor na zkoušku. Nejedná se o skutečný výcvik, čeká vás jen stručné poučení, po kterém následuje krátký nenáročný ponor v doprovodu instruktora. Pokud přitom dospějete k závěru, že přístrojové potápění pro vás není "to pravé ořechové", tak do budoucna ušetříte minimálně čas a peníze. Ponor na zkoušku představuje pouze užitečnou nabídku pro dosud nerozhodnuté,
jakousi ochutnávku, a jeho absolvování není podmínkou pro přihlášení do výcviku.

Malý slovník pojmů
Před dalšími informacemi je zapotřebí seznámit se s některými základními pojmy používanými v souvislosti s potápěčským výcvikem.
Instruktor: Osoba s kvalifikací, která ji opravňuje organizovat, vést a provádět potápěčský výcvik po teoretické i praktické stránce a úspěšným absolventům tohoto výcviku udělit potápěčskou kvalifikaci.

Cvičenec: Osoba, která se účastní výcviku za účelem získání zvolené potápěčské kvalifikace (používají se též pojmy student nebo frekventant).

Výcvikové standardy: Závazné předpisy, jimiž se při výcviku musí řídit všichni jeho účastníci. Základem jsou výcvikové a bezpečnostní směrnice SPČR v platném znění a osnovy výcviku pro jednotlivé kvalifikační stupně (pokud se s těmito základními standardy chcete seznámit podrobněji, najdete je rovněž na tomto webu).

Chráněný vodní prostor: Rozumí se jím vodní prostředí s malou hloubkou, v němž je instruktor schopen neustále dohlížet na cvičence a v případě nebezpečí okamžitě zasáhnout. V praxi se nejčastěji jedná o bazén, ale může jít i o mělkou zátoku s dobrou viditelností.
Volná voda: Vodní prostor, který nelze považovat za chráněný, má dostatečnou hloubku k řádnému procvičení předepsaných úkonů a po celou dobu umožňuje přímý výstup na hladinu.

Hloubky: Pro účely výcviku rozdělujeme hloubky na malé - do 10 m, střední - od 10 do 30 m a velké - přes 30 m.

Ponor: Pro výcvik i pro další evidenci potápěčské činnosti ve volné vodě se ponorem rozumí pobyt pod vodou s dýchacím přístrojem v trvání nejméně 15 minut.

Základní výstroj: Potápěčská maska, ploutve a dýchací trubice (šnorchl). Vžilo se pro ni také označení ABC.

Kurz Potápěč CMAS P1
Základní kvalifikací ve výcvikovém systému CMAS je Potápěč CMAS P1 (můžete se setkat také s označeními Potápěč CMAS s jednou hvězdou, Potápěč CMAS P* nebo jen CMAS P1 či CMAS P*).
Držitel kvalifikace Potápěč CMAS P1 je charakterizován jako samostatný potápěč oprávněný k potápění ve volné vodě s dýchacím přístrojem na stlačený vzduch spolu s držiteli stejné a/nebo o třídu vyšší (Potápěč CMAS P2) kvalifikace do hloubky maximálně 20 m a v doprovodu osob s kvalifikací vedoucího potápěče (Potápěč CMAS P3) nebo instruktora také do hloubek přes 20 m.
Od kolika let? Do výcviku na kvalifikaci CMAS P1 se můžete přihlásit od 14 let. Jestli vám ale ještě nebylo 18, budete potřebovat písemné svolení rodičů (popřípadě jiného zákonného zástupce).
Co už musím umět? Pro přijetí do výcviku musíte být schopni předvést, že bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek uplavete 200 m (libovolným způsobem; časový limit není stanoven) a že se dokážete udržet 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním).

Jaké jsou zdravotní podmínky? Všichni zájemci o účast ve výcviku musí předložit lékařské potvrzení, že jsou po zdravotní stránce schopni přístrojového potápění. Toto potvrzení vám může vystavit praktický lékař, u kterého jste registrovaní.
Budu potřebovat vlastní výstroj? Obvykle je vyžadováno vybavení vlastní základní výstrojí (ABC), tzn. maskou, ploutvemi a dýchací trubicí (šnorchlem). S nákupem výstroje se však neukvapujte (viz níže uvedené užitečné tipy).
Kolik času mi kurz zabere? Výcvik na CMAS P1 vyžaduje okolo 50 hodin čistého času; celková doba trvání kurzu pak záleží na jeho organizaci, intenzitě, a také na tom, jaké dělají cvičenci pokroky. V závislosti na právě uvedeném tedy váš výcvik může trvat jak několik dní, tak i několik týdnů.

Co mě v kurzu čeká? Čekají vás výuka teorie a praktický výcvik. V teorii se seznámíte s bezpečnostními zásadami, se základy potápěčské fyziky, s vlivem pobytu pod vodou na lidský organizmus, s fungováním potápěčské výstroje a její údržbou. V rámci praktického výcviku se naučíte bezpečně a efektivně používat potápěčskou výstroj. Při výuce teorie i při praktickém výcviku je kladen zásadní důraz na prevenci potápěčských nehod.

Budu se muset hodně učit? Zvládnutí teorie na CMAS P1 nevyžaduje zvláštní úsilí ani když nejste vyloženě studijní typ. Instruktoři dodržují osvědčené pedagogické zásady spočívající v postupu od známého k neznámému, od jednoduššího ke složitějšímu včetně přiměřenosti objemu učiva probíraného v jednotlivých lekcích a individuálního přístupu k cvičencům podle aktuálního stavu jejich schopností.
Co mě čeká ve vodě? Praktický výcvik probíhá podle stejných zásad. Začíná v chráněném vodním prostoru se základní výstrojí a s postupným přechodem na používání kompletního vybavení. Po zvládnutí potřebných dovedností včetně postupu při řešení krizových situací následuje výcvik s dýchacím přístrojem ve volné vodě. Zde vás čeká nejméně 5 ponorů s instruktorem, z toho minimálně 3 do malých hloubek a nejméně 2 do hloubek 15 - 20 m.

Užitečné tipy
Neotálejte s návštěvou lékaře: Bez lékařského potvrzení vaší způsobilosti k potápění to opravdu nejde. Pokud byste měli smůlu a váš zdravotní stav neumožňoval přijetí do výcviku, bylo by pro vás určitě lepší vědět to předem.
Nebojte se zeptat: Snažte se mít od začátku jasno v tom, na co všechno máte v kurzu nárok, jaká máte práva a jaké jsou vaše povinnosti. Pokud vám něco nebude jasné, ptejte se. To ostatně platí po celou dobu kurzu; výcvikové směrnice výslovně hovoří o právu cvičence vyžádat si nové vysvětlení v případě, že neporozuměl výkladu.
Neukvapujte se s nákupem výstroje: Ne každá výstroj nabízená v běžné obchodní síti včetně prodejen sportovních potřeb se k potápění skutečně hodí, i když na pohled tak může vypadat. Vždy proto dejte na doporučení vašeho instruktora, vyhnete se tak zbytečným výdajům. Jestliže nějakou výstroj už vlastníte, požádejte instruktora o posouzení, zda její používání bude vhodné a bezpečné.

Kurz Potápěč Junior SPČR
Pro zájemce o potápění mladší 14 let je ve Svazu potápěčů ČR k dispozici alternativa v podobě národní kvalifikace Potápěč Junior SPČR, která opravňuje k potápění ve volné vodě s dýchacím přístrojem na stlačený vzduch do malých hloubek v doprovodu držitele kvalifikace nejméně Potápěč CMAS P2 za předpokladu, že tímto potápěčem bude zákonný zástupce doprovázeného, nebo tímto zákonným zástupcem pověřená osoba. Výcvik na tuto kvalifikaci je přístupný zájemcům od 12 let.
Další vstupní požadavky se shodují s podmínkami přijetí do výcviku na kvalifikaci CMAS P1. Nároky na cvičence po stránce vědomostí a dovedností jsou oproti CMAS P1 přiměřeně sníženy. Po absolvování celkem 10 ponorů ve volné vodě a dovršení věku 14 let se držitel kvalifikace Potápěč Junior SPČR může přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň CMAS P1,
jehož získání touto cestou je díky již osvojeným vědomostem a dovednostem velmi snadné.

JAK DÁL S JEDNOU HVĚZDOU
Dosažení kvalifikace Potápěč CMAS s jednou hvězdou (CMAS P1) je dobrá zpráva jak pro vás, kteří jste nyní držiteli mezinárodně platné a časově neomezené potápěčské licence, tak pro náš výcvikový systém, na jehož konto přibyl další vycvičený potápěč.
Samotné "papíry na potápění" z vás však ještě dobrého potápěče nedělají, stejně jako čerstvý řidičák ještě z nikoho neudělal dobrého řidiče. Dobrým potápěčem se stanete až díky praxi ve volné vodě spojené s prohlubováním dovedností získaných při výcviku a s odpovědným nabýváním zkušeností.

Uvažujete pro budoucnost o zvýšení potápěčské kvalifikace? Do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P2 se můžete přihlásit, pokud vám bylo 15 let a máte za sebou nejméně 20 ponorů ve volné vodě, zaznamenaných v potápěčském deníku (do této sumy se počítají všechny ponory, tedy včetně těch, které jste absolvovali v rámci výcviku na jednu hvězdu).
Kromě výcviku na hlavní potápěčské kvalifikace (CMAS P1, -P2, -P3) nabízí výcvikový systém CMAS/SPČR možnost získat také oprávnění k potápěčským aktivitám, jejichž bezpečné zvládnutí vyžaduje speciální přípravu. Celá řada těchto specializačních kurzů je přístupná již pro držitele kvalifikace CMAS P1. Najdete je na konci této stati i se stručnou charakteristikou.

A nyní užitečná připomenutí (nejen) pro začínající potápěče:

Dbejte na dodržování bezpečnostních zásad. Z odborných rozborů příčin potápěčských nehod vyplývá, že ke většině z nich dochází vinou samotných potápěčů v důsledku lehkomyslného přístupu, zejména podceňováním konkrétních podmínek ponoru a přeceňováním vlastních schopností.

Nepotápějte se sami. Zásada potápění v buddy týmech (dvojicích nebo trojicích) vychází z léty prověřeného předpokladu mimořádně nízké pravděpodobnosti, že pod vodou či na hladině postihne ve stejné chvíli oba dva (všechny tři) potápěče stejný problém. To v případě potřeby umožňuje účinnou vzájemnou podporu a pomoc.
Ponory pečlivě plánujte. Nikdy nezapomínejte na rezervu dýchacího média pro případ nenadálé situace. Důvod je nasnadě, voda se nedá dýchat!

Ujasněte si, co od potápění očekáváte, s jakou intenzitou se mu chcete a můžete věnovat, kolik času a prostředků do něj hodláte investovat. Tato rozvaha vám pomůže při rozhodování, zda získaná kvalifikace je pro vás dostačující, nebo časem budete usilovat o její zvýšení. Uvedené mějte na zřeteli i při pořizování výstroje. Chystáte-li se na potápění výhradně v teplých mořích, pak vystačíte s lehčím a levnějším vybavením. Naopak, máte-li v úmyslu celoroční potápění v našich podmínkách, musí tomuto účelu odpovídat i vaše výstroj z hlediska tepelné ochrany a spolehlivosti při používání v chladných vodách.

S novou výstrojí opatrně. Pokud se začínáte potápět s jinak uspořádanou či odlišnou výstrojí než na jakou jste byli dosud zvyklí, nezapomeňte si nejdříve osvojit její používání za příznivých podmínek, ideálně pod dohledem instruktora nebo alespoň zkušeného potápěče. Vynechání tohoto postupu bylo již příčinou nejedné nehody.

Používejte potápěčský deník. Všechny ponory si zapisujte, tyto záznamy slouží nejen k osobní evidenci potápěčské činnosti, ale také jako její doklad při každém zvyšování kvalifikace.

Na závěr ještě slíbený přehled specializačních kurzů přístupných pro držitele CMAS P1:

Potápění s nitroxem (Basic Nitrox Diver) - specializační kurz zaměřený na osvojení specifik a zásad potápění s dýchací směsí obsahující více kyslíku než stlačený vzduch, která umožňuje příznivější průběh ponoru z hlediska dekompresní problematiky. Kurz je vhodný zejména pro potenciální zájemce o technické potápění.

Potápění v suchém obleku (Dry Suit Diver) - specializační kurz orientovaný na bezpečné potápění v suchém obleku, které je v celé řadě ohledů náročnější než potápění v klasickém neoprénu.

Vysokohorské potápění (Altitude Diver) - specializační kurz věnovaný odlišnostem potápění ve větších nadmořských výškách s přihlédnutím zejména k nutnosti úpravy dekompresních postupů.

Podvodní archeologie (Archaeology Diver) - specializační kurz zaměřený na vyhledávání, rozpoznávání a dokumentaci historických artefaktů na dně moří i sladkých vod.

Vrakové potápění (Wreck Diver Level 1) - specializační kurz mající za cíl vštípit absolventům základy vrakového potápění. Podmínkou přijetí je předchozí potápěčská praxe v rozsahu nejméně 10 ponorů ve volné vodě.

Potápění s boční konfigurací (Sidemount Diver) - specializační kurz zaměřený na výcvik s výstrojí uspořádanou tak, aby umožňovala nesení lahví se zásobou dýchacího média po bocích potápěče. Kurz je mimořádně vhodný pro potenciální zájemce o technické potápění. Podmínkami přijetí jsou věk minimálně15 let a potápěčská praxe v rozsahu nejméně 20 ponorů ve volné vodě.

... A ještě pro úplnost:

Poskytovatel kyslíku (Oxygen Provider) - specializační kurz zaměřený na podávání kyslíku v rámci první pomoci je přístupný zájemcům od 12 let. Účast je podmíněna pouze znalostmi základů laické resuscitace, potápěčská kvalifikace se nevyžaduje.

CÍL: PLNĚ VYCVIČENÝ POTÁPĚČ
Jako plně vycvičený potápěč je výcvikovým standardem definován držitel kvalifikace Potápěč CMAS P2. Tato kvalifikace opravňuje k potápění ve volné vodě s dýchacím přístrojem na stlačený vzduch spolu s držiteli stejné (Potápěč CMAS P2) kvalifikace do hloubek přes 20 m a s držiteli kvalifikace CMAS P1 do hloubky maximálně 20 m. Jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba je také oprávněn k potápění s držiteli kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých (max. 10 m) hloubek.

Vstupními požadavky pro přijetí do výcviku, který lze absolvovat od 15 let, jsou kvalifikace CMAS P1, platná lékařská prohlídka a potápěčská praxe. Ta v době ukončení kurzu na CMAS P2 musí zahrnovat nejméně 20 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě (do tohoto počtu se započítávají všechny ponory včetně těch, které potápěč absolvoval při výcviku na CMAS P1 či které vykoná v průběhu kurzu na CMAS P2).

Bude více učení? Ano, bude. Hodláte přece získat kvalifikaci plně vycvičeného potápěče! Tomu musí odpovídat i vaše vědomosti; teoretickou výbavu, kterou si přinášíte z výcviku na jednu hvězdu, je třeba prohloubit na požadovanou úroveň a doplnit ji nadstavbou. Ta je zaměřena zejména na detailní plánování ponorů a zásady potápění v náročnějších podmínkách – do větších hloubek, za snížené viditelnosti, v noci, z plavidla a ve větších nadmořských výškách, a dále na zásady orientace pod vodou, zásady záchrany tonoucích a způsobů resuscitace včetně poskytování kyslíku v rámci první pomoci.

A ve vodě? Disciplíny, které při praktickém výcviku na dvě hvězdy musíte zvládnout, jsou přiměřeně náročnější, předepsané úkony pod vodou probíhají ve větší hloubce, avšak většinou plynule navazují na dovednosti zvládnuté v kurzu na CMAS P1. Nově se mj. naučíte používat dekompresní (signální) bójku, potápěčský kompas nebo šestici v potápění nejpoužívanějších uzlů. Pokud už některé z těchto dovedností (kompas, dekompresní bójka, noční ponor, uzly) částečně ovládáte díky své dosavadní potápěčské praxi, bude váš výcvik na dvě hvězdy probíhat mnohem snadněji.

Další specializace: Kvalifikace CMAS P2 vám také otevírá cestu k dalším specializačním kurzům kromě těch, které můžete absolvovat už s jednou hvězdou [tedy Potápění s nitroxem (Basic Nitrox Diver), Potápění v suchém obleku (Dry Suit Diver), Vysokohorské potápění (Altitude Diver), Podvodní archeologie (Archaeology Diver), Vrakové potápění (Wreck Diver Level 1), Potápění s boční konfigurací (Sidemount Diver); stručná charakteristika těchto specialit je uvedena výše v textu pod titulkem "Jak dál s jednou hvězdou"]. Se dvěma hvězdami pak můžete získat následující specializace orientované do atraktivní oblasti technického potápění:
Potápění pod ledem (Ice Diver) - specializační kurz, jehož cílem je vycvičit uchazeče pro náročný způsob potápění za extrémně nízkých teplot a bez možnosti okamžitého vynoření.

Pokročilé potápění s nitroxem (Advanced Nitrox Diver) - specializační kurz navazující na základy získané specializací Basic Nitrox Diver, jež je podmínkou pro přijetí do tohoto výcviku, který lze absolvovat od 18 let.

Potápění s trimixem (Recreational Trimix Diver) - specializační kurz zaměřený na potápění se směsí kyslík/dusík/hélium umožňující bezpečné potápění do hloubek přes 40 m, tzn. za hranice limitu pro stlačený vzduch doporučovaného právě kvůli bezpečnosti (viz též Užitečná připomenutí níže). Vstupními požadavky jsou věk od 18 let, alespoň základní kvalifikační stupeň pro potápění s nitroxem (Basic Nitrox Diver) a praxe v rozsahu minimálně 50 ponorů, z toho nejméně 10 s nitroxem.

Potápění se skútrem (Recreational Scooter Diver) - specializační kurz orientovaný na bezpečné používání podvodních skútrů je držitelům CMAS P2 přístupný od 16 let, vyžadují se také základní technické znalosti. Pokud je uchazeč držitelem některé ze specializací v technickém potápění zaměřených na využívání umělých dýchacích směsí, může rovnou aspirovat na Technické potápění se skútrem (Tec Scooter Diver).

Vrakové potápění (Wreck Diver Level 2) - specializační kurz připravující absolventy na pokročilé postupy v dané oblasti včetně průzkumu vnitřku vraků.
Přístupný je od 18 let za předpokladu, že od získání kvalifikace CMAS P2 uchazeč absolvoval nejméně 45 ponorů ve volné vodě.

Jeskynní potápění (Cave Diver 1) - specializační kurz základů potápění v jeskyních je možné absolvovat od 16 let, pokud uchazeč před jeho zahájením absolvoval alespoň 25 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 5 nočních. Tato specializace je nezbytným předpokladem k dalšímu zvýšení kvalifikace jeskynního potápěče (Cave Diver 2).

Užitečná připomenutí na závěr

Neriskujte. Ani jako plně vycvičení potápěči nezapomínejte na dodržování bezpečnostních zásad, v tom byste naopak měli jít příkladem.

Respektujte vodní prostředí jako takové i momentální podmínky vašeho ponoru.
Všechny ponory pečlivě plánujte odpovědně v buddy týmech. Pamatujte, že náročnost potápění je vždy nutné podřídit kvalifikaci, schopnostem a zkušenostem (nej)méně zdatného člena buddy týmu.
Nepřipusťte, aby někdo kvůli vám překračoval bezpečné hranice svých reálných schopností ani se k takovému počínání nenechejte dotlačit sami.
Není žádná ostuda nejít do vody, když se na to z jakékoli příčiny necítíte - rozumní kolegové to pochopí, těm druhým se raději vyhýbejte.
S hloubkami opatrně. Za hloubkové se považují ponory přes 30 m, kde se však při dýchání stlačeného vzduchu už výrazně projevuje narkotické působení dusíku, které nepříznivě omezuje psychiku i fyzické schopnosti. Proto se při potápění se vzduchem nedoporučuje překračovat hloubku 40 m. Chcete se do ní podívat? V takovém případě se jednoznačně vyplatí vaši dosavadní "maximálku" zvyšovat postupně ponor za ponorem a sledovat, co dusík pod zvýšeným tlakem provádí konkrétně s vámi. Takže ano, ale opatrně...
Univerzální rada potápěčských matadorů je stejně prostá jako účinná a její platnost spolehlivě prověřil samotný život: Dbejte, aby s vámi vždy pod vodu šel jeden "buddy" navíc - zdravý rozum.

Matadorské doporučení uzavírá také celou nabídku informací a rad určených zájemcům o přístrojové potápění a začínajícím potápěčům. Končíme, protože u dvouhvězdových - plně vycvičených - potápěčů systému CMAS už lze předpokládat dostatečnou orientaci v možnostech jak potápění, tak případně dalšího kvalifikačního rozvoje.

Hodně nevšedních zážitků v úžasném světě pod hladinou!

(Diego)

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign