Informace z výcvikové komise SPČR

Metodika a Workshop pro uchazeče o instruktorská oprávnění 2024

MetodikaMetodika

WorkshopWorkshop

Sdělení VK k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací v roce 2021 pro další dva roky

Prodloužení platnosti instruktorských kvalifikací o dva rokyProdloužení platnosti instruktorských kvalifikací o dva roky

Prolong 2024-2026_seznamProlong 2024-2026_seznam

Zprávy z jednání VK v roce 2022

VK 2022-1VK 2022-1

VK 06 2022VK 06 2022

Arnošt Růžička

Arnošt Růžička

 

Nezapomeneme

   Když v roce 1964 začínal, bylo mu teprve třináct. S potápěním to hned od počátku myslel vážně a systematicky pracoval na zvyšování své kvalifikace, takže se později, ještě jako student brněnské lékařské fakulty, stal školitelem instruktorů (dnešní CMAS I3). Na této úrovni se pak věnoval metodické, organizační, lektorské a publikační činnosti prakticky po celý zbytek života. Jako spoluautor se podílel na vzniku dvou učebnic přístrojového potápění.

   Během studií medicíny spolupracoval s brněnským klubem Delfin, kde tehdy vyrostlo slibné podhoubí pro rozvoj moderního speloepotápění a aktivně se podílel na průzkumu zatopených jeskynních systémů v Moravském krasu.

   Jeho jméno je ale spjato především s domovskou Mantou Znojmo, a to zejména s oživením činnosti tohoto klubu po roce 1990, kdy se Manta právě pod jeho vedením stala jedním ze zakládajících klubů SPMS. Zasloužil se též o dnešní podobu zatopeného lomu v Hostěradicích, kam členové znojemského klubu zajistili trvalý přístup nejen pro sebe.

   Rozsáhlé  potápěčské zkušenosti, výborné organizační schopnosti i působení na poli potápěčského výcviku ho na dlouhá léta přivedly do řad prezidia SPMS i dvou odborných komisí SPČR – výcvikové a lékařské. Ve všech těchto orgánech byl platným a aktivním členem.

   Ve prospěch potápěčského výcviku též plně využíval svoji odbornou erudici. Jako respektovaný lékař záchranné služby přispíval bezpočtem přednášek, školení i praktických zaměstnání k tomu, aby instruktoři a potápěči sdružení v SPČR měli možnost osvojovat si pod jeho vedením nejnovější postupy poskytování neodkladné první pomoci.

   Vynikající potápěč, lékař, instruktor, a především dobrý člověk a skvělý kamarád MUDr. Arnošt Růžička zemřel 1. prosince 2022 ve věku 71 let. Čest jeho památce!

Za sebe i za ostatní Arnoštovy potápěčské přátele, kolegy a známé

sepsal Vláďa Vrbovský

Sdělení VK k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací v roce 2021

Smutná zpráva

Smutná zpráva

Odešel potápěč, instruktor a dobrý kamarád

   Zájem o potápění, které se mu stalo životním údělem, provázel Honzu od mládí. S jeho jménem je spojeno působení ve dvou renomovaných ostravských potápěčských klubech – v Permonu, jehož členem se stal v roce 1962, a později v Alvinu, jemuž zůstal věrný po zbytek života.

   Jako aktivní potápěč se věnoval široké škále činností včetně prací pod vodou a podmořské archeologie. Jeho hlavní doménou se brzy stala oblast potápěčského výcviku, ve které zanechal jako dlouholetý držitel nejvyšší instruktorské kvalifikace, člen výcvikové komise, lektor, organizátor i autor řady odborných publikací nesmazatelnou stopu. Výraz „dlouholetý“ v souvislosti s těmito i dále zmíněnými Honzovými aktivitami je přitom míněn doslova, protože většinu z nich lze počítat na celé desítky let.

   V lektorské a publikační práci se zaměřoval zejména na fyzikální aspekty pobytu pod vodou a na potápěčskou dýchací techniku. Není divu, že byl také mezi prvními, kdo u nás před časem fundovanými přednáškami a texty na dané téma podněcovali zájem o potápění s umělými dýchacími směsmi a s rebreathery.

   Honzovy organizační a řídicí schopnosti zákonitě přesahovaly oblast klubového života, takže už za časů Svazarmu se stal předsedou krajské potápěčské rady. Přitom dokázal, že i v této funkci bylo možné pracovat pro rozvoj potápění a nepodléhat všudypřítomným ideologickým tlakům. Po roce 1989 nemohl chybět u zrodu Svazu potápěčů Moravy a Slezska, v jehož prezidiu pak působil bezmála tři desetiletí. K úkolům plynoucím z členství v prezidiu přistupoval svědomitě, jeho vystoupení na zasedáních vynikala promyšlenou a logickou argumentací. Nesnášel politikaření, rád mluvil přímo k věci a vedl k takovému jednání ostatní zúčastněné. Ke konci života se tuto činnost snažil vykonávat i navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.  

   Honza byl nejen široce uznávanou a váženou potápěčskou osobností, ale také skvělý společník. Díky své otevřenosti a smyslu pro humor snadno nacházel cestu k lidem, a tak akce, které organizoval a vedl, se vždy konaly v neformálním a přátelském ovzduší.

   Výborný kamarád, potápěčský instruktor, lektor a organizátor Honza Jahns zemřel 24. července 2021 ve věku 80 let. Čest jeho památce!

Za sebe i za ostatní Honzovy potápěčské přátele, kolegy a známé

sepsal Vláďa Vrbovský

 

Zprávy z jednání VK v roce 2021

VK 2020_2021VK 2020_2021

Nabídka pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci

Komplexní příprava na kvalifikace CMAS I1/CMAS I2Komplexní příprava na kvalifikace CMAS I1/CMAS I2

VK Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací 2020

VK Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací 2020VK Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací 2020

Zprávy z jednání VK v roce 2020

01/202001/2020

03-09/202003-09/2020

Dekompresní tabulky SPČR 2018

Od 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulkyOd 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulky

Směrnice pro potápění tělesně postižených

VS pro potápění tělesně postiženýchVS pro potápění tělesně postižených

Akreditace MŠMT Instruktor potápění

MŠMT udělilo Svazu českých potápěčů z.s. akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost :  Instruktor sportovního potápění. Platnost do 21.3.2020.

Směrnice pro potápění s trimixem a podvodní archeologie

Potápění s TMXPotápění s TMX

Podvodní archeologiePodvodní archeologie

S platností od 1.5.2016 byly schváleny směrnice pro potápění s trimixem a směrnice pro podvodní archeologii

Byly upraveny zkušební testy z potápěčské teorie - kompletní testy 2018 na stránce "Ke stažení"

Zprávy z jednání VK v roce 2018

VK 2018_1VK 2018_1

VK 2018_2VK 2018_2

VK 2018_3VK 2018_3

VK 2018_4VK 2018_4

Zprávy z jednání VK v roce 2019

VK 2019-1VK 2019-1

VK 2019-2VK 2019-2

VK 2019-3,4VK 2019-3,4

Výcvikové a Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Výcvikové směrnice SPČR 2016Výcvikové směrnice SPČR 2016

Bezpečnostní směrnice SPČR 2016Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Doporučené postupy VK Svazu potápěčů ČR

Doporučené postupy č. 1/2014

Schváleno zemskými prezidii Svazu potápěčů ČR s účinností od 1.1.2014

Publikováno: 19.3.2014


SPČR – SSI – NAUI - PADI

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR
Publikováno: 21.11.2006

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR

Výcviková komise SPČR se již delší čas zabývala možností dalšího otevření výcvikového systému CMAS/SPČR obdobným způsobem jako tomu bylo učiněno dohodou mezi SPČR a PADI v roce 1998. Komise však přišla s myšlenkou otevřít jednostranně a vstřícně za SPČR možnost vstupu absolventů jiných potápěčských výcvikových systémů do výcvikového systému CMAS/SPČR. Po pečlivém prostudování materiálů jiných výcvikových systémů, které byly aktuálně k dispozici a následné podrobné diskusi se VK rozhodla navrhnout Vedení SPČR otevřít vstup do výcvikového systému CMAS/SPČR absolventům a držitelům různých kvalifikačních stupňů u systémů NAUI a SSI a rozšířit možnost vstupu u systému PADI. Tento návrh výcvikové komise SPČR byl předložen a projednán na schůzi Vedení SPČR dne 10. listopadu 2006, přičemž prezentaci a filosofii návrhu VK provedl president SČP Ing. Oldřich Lukš. Po kratší diskusi a zodpovězení dotazů k upřesnění celé problematiky a její perspektivy do budoucnosti, byl celý návrh VK bez jakýchkoliv doplňujících úprav schválen. Od 10. 11. 2006 mohou tedy držitelé potápěčských kvalifikačních výše uvedených systémů využívat rozhodnutí SPČR následujícím způsobem:

Systém SSI

Junior OWD SSI a OWD SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Junior AOWD SSI, AOWD SSI a
Master Diver SSI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3
Master Diver SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Systém NAUI

Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Advanced Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3

Systém PADI

Rozšíření pro stupeň OWD PADImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Rozšíření pro stupeň
Divemaster PADI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na  kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Pro všechny stupně výše uvedených jiných výcvikových systémů platí, že při zahájení zkoušek na příslušné stupně CMAS/SPČR musí splňovat veškeré podmínky pro tyto zkoušky předepsané, včetně stanoveného počtu absolvovaných ponorů.

Závěrem je možno říci, že tímto krokem VK a Vedení SPČR přispěly k výraznému otevření výcvikového systému CMAS/SPČR široké potápěčské veřejnosti a tím dále zvýšily jeho atraktivitu v duchu filosofie výcviku CMAS: Safety and Quality – Bezpečnost a kvalita. V tomto trendu otevírání se dalším výcvikovým potápěčským systémům hodlá SPČR pokračovat i v budoucnosti postupně tak, jak výcviková komise připraví příslušné podklady.

Nové metodiky výcviku

Publikováno: 30.3.2006

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P*

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč Junior

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem

Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. 2006

Publikováno: 2.8.2005

SPČR = Svaz potápěčů České republiky = Divers Association of Czech Republic
PADI = Professional Association of Diving Instructors

Tabulka určuje ...
Více informací
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign